UKR | RUS | ENG
           Додаток     
  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4                                  
          
 К О Д И  
                                                                                                                                  Дата /рік, місяць, число/     
ПідприємствоТзОВ "Підприємство "Росан- цінні папери"за ЄДРПОУ 22335534  
ТериторіяСихівський р-нза КОАТУУ   
Організаційно-правова форма господарюванняТзОВза КОПФГ    
Вид економічної діяльностіБіржові операції з фондовими цінностямиза КВЕД  66.19  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  v  
за міжнародними стандартами фінансової звітності     
Одиниця виміру : тис. грн.                                                                                                                                            
  
Звіт про рух грошових коштів 
   за 2012рік   
     
                                                                                                                                            Форма  №3           Код за ДКУД  Форма № 3Код за ДКУД1801004 
 
                               СтаттяКодЗа звітний
період
За аналогічний період попереднього року 
1234 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010498665 
Погашення векселів одержаних015   
Покупців і замовників авансів020   
Повернення авансів 030   
Установ банків відсотків за поточними рахунками0351151 
Бюджету податку на додану вартість040   
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)04518  
Отримання субсидій, дотацій050   
Цільового фінансування060796  
Боржників неустойки (штрафів, пені)070   
Інші надходження080   
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг)090(197)(313) 
Авансів095( )( ) 
Повернення авансів100( )( ) 
Працівникам105(111)(93) 
Витрат на відрядження110(63)(73) 
Зобов’язань з податку на додану вартість115( )( ) 
Зобов’язань з податку на прибуток120(19)(31) 
Відрахувань на соціальні заходи125(47)(41) 
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130(36)(10) 
Цільових внесків140( )( ) 
Інші витрачання145(963)( ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150 -9  105  
Рух коштів від надзвичайних подій160       
Чистий рух коштів від операційної діяльності170 -9  105  
        
1234 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
            фінансових інвестицій180   
            необоротних активів190   
            майнових комплексів200   
Отримані:     
            відсотки210   
            дивіденди220   
Інші надходження23033,960 
Придбання:    
            фінансових інвестицій240( )( ) 
            необоротних активів250( )( ) 
            майнових комплексів260( )( ) 
Інші платежі270( )(6,014) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280 3  -2,054  
Рух коштів від надзвичайних подій290       
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300 3  -2,054  
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу310 2,000 
Отримані позики320   
Інші надходження330   
Погашення позик340( )( ) 
Сплачені дивіденди350( )( ) 
Інші платежі360( )( ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій370    2,000  
Рух коштів від надзвичайних подій380       
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390    2,000  
Чистий рух коштів за звітний період400 -6  51  
Залишок коштів на початок року410521 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів420       
Залишок коштів на кінець року4304652 
  
  
Керівник   Таранський І.П. 
  
Головний бухгалтер   Борсук Ю.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bitmap