UKR | RUS | ENG
          Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)  01
ПідприємствоТзОВ "Підприємство "Росан - цінні папери"за ЄДРПОУ22335534
ТериторіяСихівськийза КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Організаційно-правова форма господарюванняТзОВза КОПФГ 
Вид економічної діяльностіБіржові операції з фондовими цінностямиза КВЕД66.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 
Звіт про фінансові результати
зарік 2012р.
Форма N 2Код за ДКУД  1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101,7406,434
Податок на додану вартість015( )( )
Акцизний збір020( )( )
 025( )( )
Інші вирахування з доходу030(1,203)(5,772)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035537662
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040( )( )
Валовий:   
прибуток050537662
збиток055(0)(0)
Інші операційні доходи060 7
Адміністративні витрати070(503)(655)
Витрати на збут080( )( )
Інші операційні витрати090()(9)
Фінансові результати від операційної діяльності:   
прибуток100345
збиток105(0)(0)
Доход від участі в капіталі110  
Інші фінансові доходи12022
Інші доходи1130821,015
Фінансові витрати140( )( )
Втрати від участі в капіталі150( )( )
Інші витрати160(64)(1,357)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
прибуток170540
збиток175(0)(335)
Податок на прибуток від звичайної діяльності180(14)(39)
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
прибуток190400
збиток195(0)(374)
Надзвичайні:   
доходи200  
витрати205( )( )
Податки з надзвичайного прибутку210( )( )
Чистий:   
прибуток220400
збиток225(0)(374)
____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати2305361
Витрати на оплату праці240119107
Відрахування на соціальні заходи2504137
Амортизація2603487
Інші операційні витрати270256372
Разом280503664
  
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320      
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330      
Дивіденди на одну просту акцію340  
Керівник Таранський І.П. 
Головний бухгалтер Борсук Ю.Б.