UKR | RUS | ENG
В цьому розділі розміщені основні внутрішні документи що регламентують діяльність ТзОВ "Підприємство "Росан - Цінні Папери" в якості депозитарної установи

                                                                                                                                Затверджено

Загальними зборами Учасників Товариства

Протокол № ___ від “___”_________ 2013 року

Голова зборів Учасників Товариства

________________  Гурський А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про депозитарну діяльність депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю

“Підприємство “Росан – Цінні Папери”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2013


Зміст

 

Розділ І.  Загальні положення………………………………………………………………….  3

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи ……….3

Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів……………...4

Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа………………………………………….5

Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами, емітентами    ……………………………….7

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

            Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам…………………………10 

            Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом………………………………………………………………………………………..20

Розділ VIІ. Порядок виконання розпоряджень та операцій

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій ………………...21

Глава 2.Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою…....22

            Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах…………….…....23

Глава  4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження……………………...…27

Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника ………….29

            Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах……………………………………… ...29

            Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах…………………………………………………………………………………………..30

            Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів…………………………………....32

            Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів …………………………………………………………………………………...….…..34

Розділ VIII. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам…….34

 

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів....................................................................35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Підпріємство “Росан – Цінні Папери”  (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарну установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом 10 (десяти) робочих днів після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.rosan-cp.com.ua.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

 Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

 

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів

 Депозитарної установи

 

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Департамент депозитарної діяльності для провадження депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи. Департамент безпосередньо підпорядковується Генеральному директору ТзОВ “Підприємство “Росан – Цінні Папери””, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.’

Організаційно-функціональна схема  підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.

Текстовое поле: Генеральний директор

 

Текстовое поле: Департамент депозитарної діяльності

 

Текстовое поле: Сектор зв»язків та обслуговування депонентів

 

 

 

 

 

1.1. На Сектор зв”язків та обслуговування депонентів покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги ораганів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним  договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встновленому законодавством;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

2. Департамент депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

 

Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

 

            1. Робочий день Депозитарної установи починається о 09.00 та закінчується о 18.00 з перервою між 13.00 та 14.00 Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

            2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з понеділка по п”ятницю та з 9.30 по 17.30 кожного робочого дня.

            3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 10.00 по 16.30.

            4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день Депозитарної установи починається о 09.00 та закінчується о 18.00.

            У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

 

Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

 

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконуює такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

2 Для виконання функцій щодо обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

            Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

            2.2.2. Спис

Документи


Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю “Підприємство “Росан – Цінні Папери”  (346 Kb)