UKR | RUS | ENG
А-Г Д-З I-К Л-П Р-Я

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

 

Активні рахунки у цінних паперах - рахунки у цінних паперах, що відкриваються депозитарною установою згідно з її Регламентом та/або її Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність та чинним законодавством з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема, для відображення місця їх знаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів;

 

Акціонерне товариство – організація, створена на основі добровільного погодження юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних), що об'єднали свої кошти шляхом випуску акцій, з метою здійснення господарської діяльності і отримання прибутку. Акціонерні товариства являються юридичними особами, можуть займатися будь – якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Вони мають повну господарську самостійність в питаннях вибору форми управління, реалізації продукції, встановлені цін і оплати праці, використання чистого прибутку, несуть відповідальність по своїм зобов'язанням всіма активами. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Дана форма організації передбачає випуск і продаж акцій (цінних паперів), які свідчать про вкладення певної суми грошей у капітал AT і дає право акціонерам на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів). Існують AT закритого типу, акції яких розподіляються серед засновників, і AT відкритого типу, акції яких відкрито продаються й купуються. На загальних зборах акціонерів кожний володіє кількістю голосів, прямо пропорційною сумі наявних у нього акцій, які дають право голосу. AT – юридична особа, що має свій статут, в якому визначається мета даного товариства, розмір його капіталу, порядок управління. Вищим органом AT є загальні збори акціонерів.

 

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

 

Андерайтинг (від англ. underwrіtіng -підписання) - розповсюджений метод розміщення цінних паперів нових випусків на первинному ринку інвестиційними компаніями, банками і великими брокерськими фірмами; також називається і сам договір на розміщення цінних паперів між гарантом та емітентом. Можливі наступні умови андерайтингу: а) андерайтер, інвестиційна компанія, викуповує в емітента весь випуск цінних паперів за фіксованою ціною і перепродує його іншим інвесторам; б) інвестиційна компанія зобов'язується викупити в емітента недорозміщену частину випуску цінних паперів; в) інвестиційна компанія зобов'язується прикласти максимум зусиль по розміщенню цінних паперів без прийняття зобов'язань по викупі недорозміщеної їхньої частини.

 

Андеррайтер – торговець цінними паперами, який здійснює за дорученням, від імені і за рахунок емітента розміщення (підписку, продаж) або купівлю на первинному ринку цінних паперів з метою їх наступного перепродажу;

 

Афілійовані особи торговця - засновники; особи, частка яких у статутному фонді торговця від безпосереднього та/або опосередкованого володіння становить понад 5 %; особи, частка торговця у статутному фонді яких становить понад 5 %; особи, що знаходяться у трудових відносинах з торговцем;

 

Бездокументарна форма цінного паперу - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір;

 

Безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів на рахунку у цінних паперах власника без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв'язку із зміною дієздатності, закінчення терміну прав користування внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та у інших випадках, які передбачені чинним законодавством;

 

Брокер – фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасника торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.

 

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

 

Випуск цінних паперів - зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права;

 

Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів - спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів зобов'язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак;

 

Власник цінних паперів - особа, яка має право власності на цінні папери відповідно до закону та/або договору управління майном;

 

Глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі;