UKR | RUS | ENG
              Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)  01
ПідприємствоТзОВ "Підприємство "Росан - цінні папери"за ЄДРПОУ22335534
ТериторіяСихівськийза КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ7774
Організаційно-правова форма господарюванняТзОВза КОПФГ 
Вид економічної діяльностіБіржові операції з фондовими цінностямиза КВЕД66,19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуv
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 
ЗВІТ
про власний капітал
зарік2012р.
Форма № 4Код за ДКУД  1801005
Стаття Код Статут-ний
капітал 
Пайовий
капітал 
Додатко-вий
вкладений
капітал 
Інший
додатко-вий
капітал 
Резервний
капітал 
Нерозпо-
ділений
прибуток 
Неопла-
чений
капітал 
Вилуче-ний
капітал 
Накопи-чена курсова різницяРазом 
10 10.111 
Залишок на початок року 010  7000     416     55     -374        7097 
Коригування:                                
Зміна облікової політики 020                               
Виправлення помилок 030                               
Інші зміни 040                               
Скоригований залишок на початок року 050  7000     416     55     -374        7097 
Переоцінка активів:                                
Дооцінка основних засобів 060                               
Уцінка основних засобів 070                               
Дооцінка незавершеного будівництва 080                               
Уцінка незавершеного будівництва 090                               
Дооцінка нематеріальних активів 100                               
Уцінка нематеріальних активів 110                               
Використання дооцінки необоротних активів120                               
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130                    40        40 
Розподіл прибутку:                                
Виплати власникам (дивіденди)  140                               
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150                   <